CareMedica - vitální kosmetika
Informační lišta
hero gradient

Podmínky používání stránek

Provozovatelem internetových stránek www.caremedica.cz (dále jen Stránky) je společnost TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, Spisová značka: C 27282 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Sídlo: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, e-mail: info@MycoMedica.cz (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či zdrojového nebo programového kódu internetových Stránek bez jeho předchozího souhlasu.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat Stránky (dále jen Uživatelé).

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Stránek, s výjimkou dovoleného vkládání uživatelského obsahu.

Nahráním uživatelského obsahu (např. recenze či fotografie) na Stránky poskytuje Uživatel Provozovateli veškerá oprávnění a svolení nezbytná k užívání příslušného obsahu, resp. jeho šíření, zejména pak neomezené nevýhradní licenční oprávnění k celosvětovému sdělování obsahu veřejnosti prostřednictvím internetu, a to po celou dobu trvání majetkových práv k obsahu, jakož i svolení k šíření podoby Uživatele (pokud obsah zahrnuje podobiznu). Uživatel zaručuje, že je k poskytnutí daných oprávnění a svolení oprávněn.

Pouze uživatelům, kteří si na Stránkách zakoupili zboží, je umožněno vkládat jeho recenze (zajištěno přes zvláštní stránku zpřístupněnou jen Uživateli). Poskytnuté údaje jsou zveřejňovány pro zvýšení důvěryhodnosti recenze. Provozovatel stránek na obsah recenzí nedohlíží formou předběžné kontroly a odpovídá za něj jen v případech předpokládaných zákonem (§ 5 zákona č. 480/2004 Sb.). Provozovatel si však vyhrazuje právo zveřejněné recenze zpětně kontrolovat a jakoukoliv recenzi odstranit, a to z důvodů rozporu s právními předpisy či těmito Podmínkami. Obsah recenze nesmí být protiprávní a porušovat tyto Podmínky, přičemž nesmí být mimo jiné v rozporu s dobrými mravy, obsahovat vulgarismy, být urážlivý, nepravdivý, nesrozumitelný či nerelevantní. Nesmí též cíleně poškozovat Provozovatele či uvádět spotřebitele v omyl. Protiprávní či jinak závadný obsah recenze lze oznámit Provozovateli prostřednictvím kontaktu uvedeného v úvodu Podmínek.
Některé z informací publikovaných na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost všech zveřejněných informací, ani za odkazy směřující na stránky třetích stran.

Všechny informace zveřejněné na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy a nejsou odbornou radou.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a Uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky byly zveřejněny dne 20.5.2022 a od tohoto data jsou platné a účinné.

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.

Zobrazit nejbližší distributory